NHẬN CUNG CẤP BĂNG KEO IN LOGO, IN CHỮ SỐ LƯỢNG ÍT